Informacija ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šis dokumentas (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei
pažymėjus varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir
taisyklėmis”), reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo (kliento) abipuses teises, pareigas ir
atsakomybę, taikomą perkant prekes internetu www.parduotuve.skautai.lt.
1.2. Tais atvejais, kai naudojamasi šia interneto parduotuve, įskaitant prisijungimą prie jos ir joje
nurodytų prekių pirkimą, taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos. Šios nuostatos ir
sąlygos, kurios išdėstomos toliau, gali būti bet kuriuo metu pakeistos, apie tai nepateikiant
jokio papildomo pranešimo.
1.3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.3.1. Prekės – materialūs daiktai, kuriuos siūloma įsigyti Pirkėjui internetinėje parduotuvėje
www.parduotuve.skautai.lt.
1.3.2. Pardavėjas – Lietuvos skautija, juridinio asmens kodas 191907421, adresas Trakų g.
18, Kaunas, info@skautai.lt.
1.3.3. Pirkėjas (klientas) – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine
parduotuve, užsako ir ar perka Prekes.
1.3.4. Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo
atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas.
1.3.5. Toliau tekste žodis „mes“, įskaitant ir jo formas kitais linksniais, reiškia Pardavėją, kuris
yra prekių ir paslaugų savininkas, o žodis „jūs“, įskaitant jo formas kitais linksniais,
reiškia asmenį, kuris šioje interneto svetainėje lankosi kaip Pirkėjas (klientas).

2. Prekės ir jų įsigijimo tvarka
2.1. Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra
tinkamos kokybės, t.y.:
2.1.1. atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;
2.1.2. yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
2.1.3. atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms.

2.2. Pardavėjas neatsako dėl skirtingų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių ekranų ypatybių,
internetinėje parduotuvėje esančių Prekių spalvų ir formų nežymaus neatitikimo nuo realių
Prekių spalvų ir formų.
2.3. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje
parduotuvėje.
2.4. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju,
jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu
paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo
vykdymas yra nutraukiamas.
2.5. Prekės įsigijimo tvarka:
2.5.1. Išsirinkus Jums patinkančią prekę, pažymėkite dydį (spalvą, svorį, talpą ir t. t. – jei
tokie pasirinkimai yra prie konkrečios prekės) ir spauskite mygtuką „Į pirkinių krepšelį“.
Pasirinkę prekę galite eiti tiesiai į pirkinių krepšelį arba toliau rinktis Prekes
internetinėje parduotuvėje.
2.5.2. Paspaudę mygtuką “Į pirkinių krepšelį”, galite peržiūrėti krepšelio turinį, pakeisti Prekių
kiekį (skaičių) ar pašalinti nereikalingas Prekes. Tai padarę, spauskite „Atnaujinti
pirkinių krepšelį“, tokiu atveju jis bus atnaujintas, perskaičiuota suma. Jei pasirinksite
„Tęsti, norint susimokėti“, būsite nukreiptas į sekantį žingsnį, kuriame reikės užpildyti
papildomus duomenis.
2.5.3. Suveskite būtinus užpildyti duomenis, kartu ir kokiu būdu norite gauti savo užsakytas
Prekes. Duomenys reikalingi tam, kad būtų galima įvykdyti užsakymą.
2.5.4. Peržiūrėkite ir patvirtinkite užsakymą. Jei pasirinkote už Prekes atsiskaityti
naudodamiesi elektroninės bankininkystės sistema, mūsų sistema nukreips Jus į
pasirinkto banko puslapį, kuriame galėsite pervesti pinigus už užsakymą. Užsakymą
apmokėsite per savo e-banko sistemą, tarpininkaujant www.mokejimai.lt.
2.5.5. Momentas, kai Pirkėjas įvykdo mokėjimą, laikomas sutarties sudarymo momentu.
2.5.6. Jei viską atlikote teisingai, užsakymas yra perduodamas ir per 10 darbo dienų el. paštu
gausite laišką, patvirtinantį Jūsų užsakymą. Kai Pirkėjas el. paštu gauna užsakymo
patvirtinimą, laikoma, kad Pardavėjas užsakymą priėmė.
2.5.7. Užsakytas prekes šioje interneto parduotuvėje siunčiame į visus Lietuvos miestus per
Lietuvos paštą. Gavus užsakymą, siuntinį išsiunčiame per 7-10 darbo dienų nuo
sąskaitos apmokėjimo. Uniformas  gausite per 90 dienų nuo užsakymo termino
pradžios.
2.5.8. Užsisakytas Prekes galima atsiimti Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje, esančioje
Trakų g. 18, Kaune, iš anksto suderinus su kontaktiniais asmenimis. Kontaktinis asmuo
– Dominykas Masiulis Tel. Nr.: 864125480.

2.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekės pirkimo dokumentai – PVM sąskaita
faktūra, jam būtų pateikiama tik elektronine forma, siunčiant ją Prekės užsakymo metu
nurodytu Pirkėjo el. pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai,
pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus
mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti
duomenys.
2.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo
Pirkėjui momento.
2.8. Jei Pirkėjas nesumokėjo mokėtinų sumų, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas.

3. Šalių teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę:
3.1.1. naudotis internetine parduotuve ir joje įsigyti Prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka
bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo;
3.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus,
neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką el. paštu:
dominykas.masiulis@skautai.lt. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti
pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas);
3.1.3. atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš
esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje
pakuotėje;
3.1.4. įsigijęs netinkamos kokybės Prekę, reikalauti Pardavėjo pakeisti Prekę, sumažinti
Prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę) ar nutraukti
sutartį.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:
3.2.1. sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
3.2.2. jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas
apie juos informuoti Pardavėją;
3.2.3. apžiūrėti įsigytą Prekę ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra Pirkėjo užsakyta Prekė, prieš
pradėdamas ja naudotis;
3.2.4. nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų įsipareigojimų ir nepiktnaudžiauti šio Taisyklėse
nustatytomis Pirkėjo teisėmis.

3.3. Pardavėjas turi teisę:
3.3.1. savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią
pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas
peržiūrint Prekių krepšelį;
3.3.2. iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs
apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes;
3.3.3. jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar
pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo
apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti
Pirkėjo registraciją;
3.3.4. susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti
internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju,
visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai
nepriimami.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja:
3.4.1. Pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes užsakymo metu sutartomis sąlygomis;
3.4.2. gerbti Pirkėjo privatumą ir jo Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis teisės aktuose
nustatytų reikalavimų.

3.5. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant
bet neapsiribojant, už Paskyros registravimo metu ir/ar Prekės užsakymo metu pateiktų jo
pareiškimų ir patvirtinimų, Asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad
jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenų, perdavimą tretiesiems asmenims.
Jei internetine parduotuve naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo
duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka
Pirkėjui.
3.6. Pardavėjas neatsako už internetinės parduotuvės neveikimą ir paslaugų neteikimą ar
netinkamą teikimą ir/arba Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl paties Pirkėjo ar trečiųjų
asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti
bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
3.7. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria
nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir/ar kita Prekės
aprašyme pateikta informacija.

4. Prekių grąžinimas ir keitimas
4.1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo arba atsiėmimo dienos grąžinti Prekes,
kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai el. paštu
dominykas.masiulis@skautai.lt informavęs Pardavėją.
4.2. Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos
taisyklėmis“.
4.3. Norimas grąžinti ar keisti Prekes siųskite adresu: Trakų g. 18, Kaunas. Į siuntinį su Preke
būtina įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu, pristatymo kvitu.
4.4. Jei Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti Lietuvos skautijos nacionalinėje
būstinėje, esančioje Trakų g. 18, Kaune, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą pačią
būstinę prieš tai informavęs kontaktinį asmenį ir suderinęs laiką (el. paštu
dominykas.masiulis@skautai.lt, ar tel. Nr. +370 677 07880).
4.5. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
4.5.1. Prekės nebuvo naudojamos (dėvimos, avimos ir pan.).
4.5.2. Prekės nebuvo sugadintos.
4.5.3. Kiekviena grąžinama prekė yra originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje.
4.5.4. Nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).
4.5.5. Grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.

4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes jei nustatoma, kad jos buvo išpakuotos po
pristatymo, pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė,
sugadinta pakuotė ir/ arba Prekės buvo naudojamos. Taip pat, jei nustatoma, kad Prekės yra
netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti
grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo
užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos
reikalavimams nepasikeistų.
4.7. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
4.8. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems
Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai
naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo,
naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti
išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra
dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, Pirkėjo
ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
4.9. Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę bet ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už Prekę
sumokėta kainą. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir
tik į mokėtojo banko sąskaitą.

5. Asmens duomenų apsauga
5.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
5.2. Informacija, kurią renkame apie Jus yra:
5.2.1. Pirkėjo duomenys (vardas, pavardė);
5.2.2. Mokėjimo duomenys (mokėjimo būdas, mokėjimo kortelės tipas ir kortelės numerio
paskutiniai keturi skaičiai);
5.2.3. Užsakymo data ir laikas;
5.2.4. Pristatymo duomenys (adresas);
5.2.5. Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono Nr.).

5.3. Jūsų asmeninė informacija renkama Jums užsakant Prekes internetinėje parduotuvėje bei
pateikiant užklausas dėl papildomos informacijos apie produktus, užsakymus, jų apdorojimą ir
kt. slapukų (angl. cookies) pagalba yra renkami ir tvarkomi asmens duomenys, kurie padeda
mums suprasti, kaip internetinė parduotuvė galėtų būti tobulinama ateityje tam, kad
patenkintumėme Jūsų lūkesčius ar užtikrintume tinkamą ir saugų interneto svetainės veikimą.
5.4. Informacija, kurią jūs pateikėte mums, bus naudojama tokiais tikslais:
5.4.1. jūsų užsakymui išsiųsti;
5.4.2. Žinučių, būtinų mūsų paslaugų teikimui užtikrinti, siuntimui;
5.4.3. pateikti siuntų gabenimo tarnybai duomenis apie pristatymo vietą ir jūsų duomenis
susisiekti tam, kad reikalui esant, ji galėtų į jus kreiptis ir pasitikslinti, kad būtent jūs
pateikėte užsakymą; taip pat tam, kad galėtų patvirtinti gavimą arba išspręsti kokias
nors iškilusias problemas;
5.4.4. susirašinėti el. paštu ateityje dėl galimų pasiūlymų, kurie jums galėtų būti naudingi
(tiesioginės rinkodaros tikslais). Šią informaciją gausite tik jei būsite davę tam leidimą
arba nebūsite išreiškę nesutikimo gauti tokios informacijos kontaktinių duomenų
pateikimo metu. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar SMS
žinučių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių
ar SMS žinučių apačioje.
5.4.5. Internetinės parduotuvės tobulinimui.

5.5. Bet kokie jūsų pateiktos informacijos elementai yra naudojami tik siekiant patvirtinti jūsų
tapatybę ir operatyviai pristatyti užsakymą. Visi jūsų pateikti duomenys yra tvarkomi tvirtai ir
rūpestingai laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Toks
tvarkymas nėra jūsų kreditingumo nagrinėjimas ir jis nepaveiks nei jūsų kreditingumo rizikos
balo, nei paties kreditingumo.
5.6. Visa asmeninė bei su mokėjimais susijusi informacija surenkama ir tvarkoma saugiai
(užtikrina SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas), pagal numatytuosius įstatymus ir yra
konfidenciali. Įsipareigojame neatskleisti Jūsų (ir kitų Pirkėjų) asmeninės informacijos
trečiosioms šalims (šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais). Jūs
visada galite kreiptis ir sužinoti, kokią Jūsų asmeninę informaciją mes saugome, ir ją
koreguoti ar ištrinti.
5.7. Nors ir dedame visas, kokias tik galime, pastangas užtikrinti jūsų siunčiamos informacijos
apsaugą ir saugumą, kartu rekomenduojame, kad ir jūs naudotumėtės privačiu prieigos prie
interneto kanalu. Jei naudojatės viešuoju kompiuteriu arba jungiatės per bendrą viešąjį tinklą,
visada įsitikinkite, kad pasibaigus prisijungimo seansui, tikrai išsiregistravote, o užbaigę
užsakymą arba seansą, prieš nueidami nuo kompiuterio uždarykite visus naršyklės langus.
Šios priemonės užtikrins, kad jūsų asmens duomenų nebus galima paimti iš to kompiuterio,
kuriuo jūs naudojotės.
5.8. Pateikdami mums savo asmens duomenis, įgyjate šias teises:
5.8.1. bet kuriuo metu susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti
juos ištaisyti, papildyti ar atnaujinti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą;
5.8.2. nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą, jeigu
tokį buvote davę;
5.8.3. taip pat, Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. gauti susistemintu, paprastai
naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens
duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis.

5.9. Norėdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises kreipkitės į mus el. paštu dominykas.masiulis@skautai.lt . Į Jūsų
laiškus stengiamės atsakyti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo
dienos. Siekiant tinkamai išnagrinėti prašymus, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą
informaciją bei dokumentus patvirtinančius Jūsų tapatybę.
5.10. Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el.
paštas ada@ada.lt (https://vdai.lrv.lt/).
5.11. Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti,
arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui, su užsakymais susiję duomenys ir
sąskaitos yra saugomos 10 metų nuo užsakymo atlikimo.
5.12. Jūsų Asmens duomenimis su kitais be Jūsų leidimo, mes nesidaliname, išskyrus atvejus jei
nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b)
užkirstume kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui; arba d) apsaugotume mūsų nuosavybės
teises. Taip pat, Jūsų asmens duomenų neperduodame į trečiąsias valstybes ar tarptautines
organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, išskyrus atvejus,
kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai būtina vienu iš šiose Taisyklėse
nurodytų tikslų įgyvendinimui.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimo
arba su juo susiję, kurių negalima išspręsti Pardavėjo ir Pirkėjo derybomis per 14 dienų nuo
reikalavimo pateikimo dienos, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta
tvarka.
6.2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“
patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės
aktų.
6.3. Pirkėjas (jei jis yra vartotojas), nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę
pretenziją, savo prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.
85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti
prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.